گزارش تصویری جلسه:

 

حاج علی آهی - حاج منصور ارضی

حاج غلامرضا سازگار - حاج منصور ارضی

حاج غلامرضا سازگار - حاج محمود ژولیده 

حاج یدالله بهتاش - حاج اکبر بازوبند - حاج مهدی آصفی - حاج محمد بازوبند

حاج غلامرضا سازگار - حاج احمد چینی - حاج علی آهی - حاج منصور ارضی

حاج محسن طاهری - حاج مصطفی خرسندی